KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kursiyer/öğrenci kullanıcılardan elden edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemelerine ve rehberlerine uygun olarak işlenmekte veri korunmaktadır. Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM’in Kişisel verilerin Korunması Politikası www.talashem.meb.k12.tr adresinde yer almaktadır.

 

EK : Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatı ile Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM  nezdinde eğitimine katılacak olan 18 Yaş üstü kursiyerlerin şahsından/ 18 yaş altı kursiyerlerin yasal temsilcilerinden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Kurumumuzun işlenmesine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A.                  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kursiyerlerin/öğrencilerin ve velilerinin sistemlerde kayıtlarının yapılması, gerekli olması halinde iletişim sağlanması amacıyla;  ifası amacı ve hukuki sebebi ile elde edilen kişisel veriler Kurumumuz tarafından işlenmektedir. Kursiyerlerden/öğrencilerden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri alınmamaktadır.

 

B.                  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Kurum tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1.       Kayıt İşlemleri,

2.       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Katılım Belgesi düzenlenmesi,

3.       Acil durumlarda ve program içeriğine ilişki bilgilendirme amacıyla İletişim kurulması,

4.       Talep ve şikayetlerin cevaplanması,

5.       Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,

6.       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

7.       Sair tüm yasal yükümlülükler

 

C.                  KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kurumumuz bünyesinde işlenmekte ve aşağıda yer alan taraflarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

 

·         Faaliyetlerin ilgili mevuzata uygun yütülmesi amacıyla talep edilmesi halinde; Yargı Makamları ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

·         Şirketimizin hukuki menfaatlerinin korunması amacıyla Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarına ve yargı mercilerine,

 

 

D.   İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.talashalkegitim.com adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatıı ile Şirketimize  aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir  

    sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

    etme.