TALAS HALK EĞİTİM MERKEZİ

 KURSİYER/ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1. Taraflar:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kiçiköy Mah. Say 2 Sok. No: 12 Talas/ Kayseri adresinde mukim Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi ile www.talashalkegitim.com adresine kayıt yaptıran kişi, 18 yaş altında ise yasal temsilcisi (“Kursiyer/öğrenci) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kursiyer/öğrenci tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi ’nin sunduğu diğer hizmetlerden faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1- Kursiyer/öğrenci,  tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kursiyer/öğrenci tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kursiyer/öğrenci tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle kendisine erişim sağlanamamasından  Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM sorumlu değildir.

3.2-Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi , işbu Kursiyer/öğrenci sözleşmesi uyarınca, sitede kayıtlı cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kursiyer/öğrenci, bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.3- Kursiyer/öğrenci, sitenin ve içeriklerinin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, hizmetlerin sunulmasında veya Sitenin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4- Kursiyer/öğrencinin Siteye yüklediği bilgiler bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. Kursiyer/öğrenci, İçerik ve diğer bilgilerin site veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.5- Kursiyer/öğrenci, kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile ’in kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir edemez.

3.6-  Kursiyer/öğrenci, işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde site Kursiyer/öğrencinin üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

Madde 4. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

4.1- İşbu Sözleşme Kursiyer/öğrenci, tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve bir kurs dönemi boyunca geçerli olacaktır. Kursiyer/öğrenci ilerleyen dönemlerde tekrar kayıt yaptırdığında yeni sözleşme onaylaması gerekmektedir.

4.2Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi  belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla yapacağı bildirimle işbu Sözleşme’yi iptal gerekçesini bildirerek feshedebilecektir.

4.3- Kursiyer/öğrenci eğitim veya kurs hizmetini iş bu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, kuruma gerekçesini yazılı olarak bildirmek şartıyla hizmeti reddederek sözleşmeyi feshedebilir.

 

 

Madde 5. Mücbir sebepler


5.1
Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi geçici veya kalıcı olarak işbu sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen bir durum ile karşılaştığında, mücbir sebeplerin oluşmasını beklemeksizin, sözleşmeyi kısmen ya da tamamen feshedebilir veya eğitimin geri kalan kısmını tamamen ya da kısmen erteleyebilir.

 
5.2- Mücbir Sebepler,  öğretmenin hastalık veya bir engelden dolayı geçici yokluğu, yangın, deprem, doğal afetler, savaş, salgın hastalıklar, nedeni ile ’in kursiyer/öğrenci’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin beklenmeyeceği her türlü durum ve  zorunluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesi durumlarını içermektedir.

Madde 6. Diğer sebepler

6.1- Kursiyer kayıt yaptırdığı kursun içeriğine uygun işleyişi için gerekli ilgili malzeme ve materyallerini kendisi temin etmekle yükümlüdür.

6.2-  Kayıt yaptırılan eğitime devamlılık zorunludur.

6.2.a- Bütün kurslarımızda devamsızlık mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5 ni geçemez.  

6.3-  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sertifika ve belge sisteminde değişiklik yapıldığı takdirde bu değişiklikler Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM tarafından da uygulanır.

 

6.4-  Kursiyer /öğrenci eğitim gördüğü merkezde 3. kişilere veya demirbaşlarına zarar verdikleri takdirde, söz konusu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin eğitim gördüğü tesis ile ilişkileri kesilir.

 

6.6- Halk Eğitimi Merkezi Kurslarında bir kursiyerin aynı dönem içerisinde kurs merkezleri farklı dahi olsa, sadece bir branşta eğitim alması asıl olmakla birlikte, talep edilen kursa göre değerlendirilmesi kurumumuz tarafından yapılır.

 

6.7-  Halk Eğitimi Merkezi  gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslar arası sergiler düzenler. Kursiyer, ürettiği ürünleri  Halk Eğitimi Mekezi’nin düzenleyeceği sergilerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. Halk Eğitimi Merkezi, söz konusu sergilerde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer vermekte serbesttir.

 

6.8-  Kurumumuz çalışanlarımızın kursiyerlerimizin kültürel donanımını artırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Kursiyerler /öğrenciler Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM  tarafından düzenlenen seminer, toplantı, söyleşi ve etkinliklere v.b katılmakla yükümlüdür.

 

6.9-Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi , kursiyerlerinin/öğrencilerinin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin fotoğraf, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım hakkına sahiptir.

 

6.10- Kurs merkezlerimize geç gelen ve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan ve kurs için gerekli materyalleri yanında bulundurmayan kursiyerler/öğrenciler uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlere Disiplin Kurulumuzca disiplin ceza cetvelindeki eylem türleri doğrultusunda gerekli işlem uygulanır.

 

6.10.A- Disiplin Ceza cetveli:

              6.10.A -1)- Kursiyerin kurs için belirlenen devamsızlık süresini aşmak üzere olması (sırasıyla: sözlü ihtar / ihraç)

              6.10.A-2)- Kurum içerisinde bağırarak konuşmak, kavga etmek, küfretmek, toplum ahlak kurallarına mugayir eylemlerde ulunmak

                            Sureti ile kurum imajına zarar verecek işleyişi ve disiplini bozacak davranışlarda bulunmak

                            (sırasıyla: sözlü ihtar / yazılı  ihtar / ihraç)

              6.10.A-3)-Kurum içerisinde çalışan personele, Eğitmene ve birlikte eğitim gördüğü diğer insanları rahatsız edecek davranışlarda

                                Bulunmak sözlü ve ya fiziksel tahrik ve şiddette bulunmak  (sırasıyla: yazılı ihtar / ihraç)

              6.10.A-4)- Kurs merkezinin izin vermediği sınırlar içerisinde sigara içmek (sırasıyla: sözlü ihtar / yazılı ihtar / ihraç)

              6.10.A-5)-Kurs merkezine alkollü ve ya 3. Kişilere zarar verebilecek şekilde şuuru kapalı gelmek (sırasıyla: ihraç)

              6.10.A-6)-Kurum demirbaşlarına kasıtlı olarak zarar vermek (sırasıyla: ihraç)

              6.10.A-7)-Kursa mazeretsiz gelmenin alışkanlık haline getirilmesi (sırasıyla: sözlü ihtar / yazılı ihtar /  ihraç)

              6.10.A-8)-Kurum idari sorumlusu ve eğitmenine herhangi bir bilgi vermeksizin keyfi olarak kurs merkezinin terk edilmesi

                                (sırasıyla: sözlü ihtar / yazılı ihtar / ihraç)

              6.10.A-9)-Kurs merkezinde hırsızlık, emniyeti suiistimal ve dolandırıcılık v.b. sınırları kanun ile belirlenmiş eylemlerde bulunmak

                                (sırasıyla: ihraç / ilgili resmi kuruma İbraz)

 

6.11. Kursiyerler/öğrenciler özel eşyalarını kurs merkezinde bırakamazlar. Özel eşyalarının kaybolması- çalınması v.b durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlardan kurumumuz sorumlu tutulamaz.

 

6.12. Kurs merkezlerimizde kursiyer/öğrenciler sınıf içerisinde ve varsa kafeteryada dışarıdan yiyecek, içecek ve çeşitli gıda ürünleri, getiremez ve tüketemezler.

 

6.13Talas Şehit Resl Erdal Aydemir Halk Eğitimi Merkezi , kursiyerlerin devam durumlarını kurs sonunda belge vermek için takip eder. Kurslardan ders bitmeden, izin almadan ayrılmak kursiyerin kendi kararıdır ve   buna müdahale etmez. Derse gelmeyen ve ya kursu terk eden kursiyerin kurs merkezi dışında karşılaşacağı olumsuzluklardan  Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM sorumlu tutulamaz.

 

6.14. Kursiyer/öğrenci kendisine gönderilecek olan duyuru ve bilgilendirme mesajlarını kayıt esnasında vermiş olduğu GSM numarası ile peşinen kabul eder. GSM numarasında değişiklik olması halinde kursiyer bu değişikliği 2 gün içerisinde kuruma bildirmek zorundadır. Aksi halde oluşabilecek sorunlardan kurumumuz sorumlu değildir.

 

6.15. İşbu kursiyer/öğrenci sözleşmesini ve içerdiği şartları kayıt tarihinden itibaren onaylayıp kayıt yaptıran kişi şahsen, 18 yaşından küçük olması durumunda ise yasal temsilcisi tarafından okunmuş ve peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

7.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak doğan her türlü ihtilaf ve hukuki uyuşmazlık için, ihtilaf ve/veya uyuşmazlığa neden olan verinin, bilginin, hizmetin, nerede bulunduğuna veya barındırıldığına bakılmaksızın, Türk Hukuku uygulanacaktır.

 

7.2. İşbu Sözleşmenin tarafları arasında yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf halinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.