TALAS HALK EĞİTİM MUVAFAKATNAME ve AÇIK RIZA

TALAS HALK EĞİTİM MERKEZİ tarafından 2021-2022 Dönemin’de tarafıma ve ya çocuğuma verilecek olan Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından belirlenecek içerik ve kapsamda yapılacak eğitime, katılmaya/çocuğumun katılmasına, kayıt olunan kursun içeriğine uygun aktivitelerde bulunmaya, Bu süreçte kendimin/çocuğumun özel ve genel nitelikli kişisel verilerinin KVKK ve sair diğer mevzuata uygun şekilde, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, güncellenmesine, düzenli aralıklarla kontrol edilerek gerektiği takdirde yeniden düzenlenmesine; açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına; işlendikleri amaç için gerekli veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine; kullanımının engellenmesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesine, Şirket'in mevzuatta ve/veya sözleşmede öngörülen yükümlülükleri dolayısıyla başta hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, işbu kişisel verileri aktarmakla yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; iştiraklerine veya bağlı kuruluşlarına ve işbu eğitim programı kapsamında 3. kişiler ile paylaşmasına, Muvafakat ettiğimi ve kişisel verilerin işlenmesi bakımından açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.